The Art of Yoshiko Miyashita

「 夏の庭 」
このウィンドウを閉じる

Photo:Takaharu Shibuya